Blackboard versie 2015 Q4 gaat live

Migratie Info

Update 14 mei 2016, (English version below)

Beste Blackboardgebruiker,

Zojuist is de migratie van Blackboard voltooid en zijn alle cursussen, die aangemaakt zijn sinds 2010, voor gebruik beschikbaar gesteld.

De aanleiding voor de migratie was (onder andere) een beveiligings-issue. De noodzaak tot migreren kwam echter pas echt in een stroomversnelling toen het uploaden van documenten zoals inleveropdrachten en dergelijke niet meer mogelijk bleek. De firma Blackboard kende het probleem, had een oplossing maar wilde die niet voor onze versie beschikbaar stellen. Migreren bleek de enige stap te zijn om deze functionaliteit weer beschikbaar te kunnen stellen.

Onder tijdsdruk is gestart met de migratie (Blackboard had in eerste instantie niet de juiste medewerkers beschikbaar). De afgelopen twee weken, inclusief 5 en 6 mei, is er continu met ondersteuning van Blackboard zowel op locatie bij Zuyd als via remote assistance gewerkt aan de opbouw van de nieuwe Blackboard omgeving. Regelmatig is daarvan over de voortgang verslag gedaan via twitter (@drbbzuyd) en website (http://dr.blackboard.zuyd.nl). Ook de tegenslagen en beperkingen in de openstelling staan daar beschreven. In de nieuwe omgeving zijn de volgende onderdelen opgenomen en beschikbaar gesteld:

 • Alle cursussen en organisaties die sinds 2010 zijn aangemaakt;
 • Alle gebruikers;
 • Een werkende upload-functie voor documenten;
 • Betere tools voor het monitoren van de studievoortgang;
 • Een werkende item-analyse in toetsen.

Vanwege de tijdsdruk is er ook voor gekozen een aantal zaken (nog) niet mee te laten wegen in de huidige beschikbaarstelling. Zij volgen snel, maar op een later moment. Het zijn:

 • De Building Blocks Ephorus, Group Enrollment en Avans Inschrijftool;
 • De inhoud van “Mijn Inhoud” in het content system. Dit wordt as-we-speak teruggezet, maar dit kan nog enkele dagen duren;
 • De inhoud van de cursus catalogus (dit staat niet vermeld in de mail aan alle gebruiker, verstuurd in het weekend van 14 mei 2016)

Natuurlijk zijn de Blackboard-onderdelen getest. Het kan echter altijd zijn dat Blackboard niet dat doet, wat jij op dat moment verwacht. Meldt dit dan op de vernieuwde Servicedesk site.

Wanneer je Blackboard de eerste keer na de migratie opstart, controleer dan je Persoonlijke Gegevens onder Instellingen. Niet alle zaken zijn mee overgenomen.

Tenslotte bieden we onze excuses aan voor het ongemak. Maar we hopen dat uit alle eerdere berichtgeving duidelijk is geworden dat al het haalbare is gedaan om de overlast qua doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.

Met vriendelijke groeten

Het Blackboard team


Dear Blackboard user,

A few moments ago the migration of Blackboard was completed and all courses that were created from 2010 on have been mad available.

The reason for this migration was (amongst other issues) a security issue. The need to migrate was increased when it turned out that handing in documents, i.e. assignments, was not possible anymore. Blackboard was aware of this problem for some time and had a workaround for it but was not willing to deliver this solution for our version of Blackboard. Migrating was the only action that could be taken to restore the functionality of handing in documents.

The migration was started under pressure of too little time available (at first Blackboard did not have the right employees available for the job). In the past two weeks (and that includes may 5th and may 6th) there has been continuous support by Blackboard on site as well as off site by remote support, to work on the new environment. You have been informed on a regular base on the progress of the migration through twitter (@drbbzuyd) and the support website (http://dr.blackboard.zuyd.nl). Setbacks as well as limitations in availability have been communicated with you through those media. In the new environment it is possible to:

 • use all courses and organizations, created from 2010 on;
 • log in for every user that was able to log in in the old environment;
 • upload documents. To update course material or to hand in assignments;
 • have better ways of monitoring your (their) progress;
 • evaluate item analyses in tests.

Because of the need to have course material available as soon as possible, some functionality of Blackboard is not available at this moment. It will be later, but not in this release. They are:

 • The Building Blocks Ephorus, Group Enrollment and the Avans Enrollmenttool;
 • The content of “My Content” in the content system. It is being restored as-we-speak, but it could take a few more days to have it completely restored;
 • The content of the course catalog (this was omitted from the email send to all users in the weekend of may 14th 2016)

Of course all Blackboard parts have been tested. Then again, there is always the possibility of something not working the way you expect it to be working. If that is the case, please, report this through the Servicedesk web site.

When you start Blackbooard the first time, please check your personal information under settings. Not all of those settings have been copied from the old environment.

Finally we apologize for any inconvenience this migration has caused. Nevertheless we sincerely hope that from previous reports it is obvious that we have given the best effortsto keep the downtime as short as possible.

Kind regards

The Blackboard team

Share

Blackboard migratie update 13 mei 2016

Migratie Info

Update 13 mei 2016, (English version below)

Beste Blackboardgebruiker,

Vanmorgen en vanmiddag hebben Key Users een groot aantal van de opnieuw gekopieerde cursussen bekeken en goedgekeurd. Zij hebben daarna groen licht gegeven voor de beschikbaar stelling. Dit betekent dat zo gauw alle cursussen overgezet zijn (op dit moment resteert nog een 40-tal cursussen) de laatste test kan gebeuren door de Functioneel Beheerder. Daarna wordt Blackboard beschikbaar gesteld en na enige tijd ontvangen jullie daarover een mail. In die mail staat ook wat wel en nog niet mogelijk is in Blackboard.

Houdt deze site en je Zuyd-mailbox bij om daarover geinformeerd te worden.

Met vriendelijke groeten

Het Blackboard Team


 

Dear Blackboard user,

This morning and this afternoon, Key Users reviewed a large amount of rearchived courses. They approved the outcome of this restore proces. Consequently, after all courses have been restored (still some 40 courses need to be restored at this moment) the final test will be done by the Functional Manager. After that Blackboard will be made available to all users and after some time you will receive an email regarding using Blackboard. Also, this mail describes wat functionality is and is not available in the current version of Blackboard.

Please check this site and your Zuyd mail inbox regularly for updates.

Kind regards

The Blackboard Team

Share

Blackboard migratie update 12 mei 2016

Migratie Info

Update 12 mei 2016, (English version below)

Beste Blackboardgebruiker,

Nadat gisteren de Key Users een No Go gaven op de Blackboardmigratie, is begonnen met het opsporen en oplossen van de oorzaak van die storing.
Gisternamiddag is de storing opgelost en is gestart met het opnieuw archiveren van ruim 400 van 1500 cursussen en organisaties. In de loop van deze ochtend was die actie afgerond en zijn we na enige voorbereiding begonnen met het importeren van deze herstelde cursussen in de nieuwe omgeving.

Wanneer dit in datzelfde tempo uitgevoerd wordt, zal de laatste cursus aan het begin van de vrijdagavond opgenomen zijn. Eerder op de dag zullen de Key Users gevraagd worden hun oordeel te geven op de cursussen die dan gereed zijn. De finale test zal door de Functioneel Beheerder gebeuren. Bij een positieve uitslag wordt direct daarna Blackboard beschikbaar gesteld, vrij gegeven.

Houdt deze site bij om daarover geinformeerd te worden.

Met vriendelijke groeten

Het Blackboard Team


 

Dear Blackboard user,

Immediately after the Blackboard Key Users qualified the update as a No Go, we started tracking and solving the cause of the issue that caused this No Go.
Yesterday afternoon, this issue was resolved and preparations were made to restart archiving 400 of the 1500 courses and organizations. In the course of yesterday morning this was finished and these archives were being restored into the new environment.

It is estimated that the last archive will be restored late friday afternoon. Earlier that day, the Key Users will be asked to review the check they did on restored courses and organizations, knowing is is not a complete set of courses and organizations. After completing the restore process the Functional manager will do the final testing. If both tests turn out OK, Blackboard will be set to being available after that.

Check this site regularly for updates .

Kind regards

The Blackboard Team

Share

Blackboard migratie update 11 mei 2016

Migratie Info

Update 11 mei 2016,

Beste Blackboardgebruiker,

Vanmorgen is de acceptatietest voor de nieuwe Blackboardomgeving uitgevoerd door de Blackboard Key Users. Zij hebben geconstateerd dat een aantal cursussen niet volledig zijn overgezet naar de nieuwe omgeving. Dit was een showstopper. Een aantal andere, kleinere issues waren dat niet.

Daarna is door Blackboard gezocht naar de oorzaak hiervan.

Deze is gevonden en de oplossing daarvoor wordt op dit moment uitgevoerd zodat direct daarna kan worden begonnen met het re-archiveren van deze cursussen en organisaties. Tenslotte worden deze cursussen en organisaties, donderdag, opnieuw ge-importeerd in de nieuwe omgeving. Een finale test met Key Users zal uitwijzen of de omgeving daarna opengesteld kan worden.

Met vriendelijke groeten

Het Blackboard Team

Share

Blackboard migratie update 10 mei 2016

Migratie Info

Update 10 mei 2016,

Beste Blackboardgebruiker,

Beseffende welke overlast het oplevert wanneer Blackboard niet beschikbaar is, is gekeken naar een manier om tussentijds delen van Blackboard voor jullie beschikbaar te stellen. Mits de acceptatietest door de Blackboard Key Users voorspoedig verloopt wordt aan het einde van woensdagochtend 11 mei Blackboard weer voor gebruik, deels, open gesteld.
Met deze nieuwe versie krijgen jullie onder andere de beschikking over:

 • Weer een werkende Document-Upload optie voor het inleveren van opdrachten;
 • Betere tools voor het in de gaten houden van je studievoortgang;
 • Up-to-date bescherming bij het werken in deze browser-based omgeving;
 • Modernere vormgeving.

Maar let wel!

De volgende onderdelen zijn nu nog niet beschikbaar maar zullen in de komende dagen wel beschikbaar komen. Dit wordt gecommuniceerd via de Dr. Blackboard (=deze) site. Je krijgt hier geen aparte mail van:

 • Alle documenten die je had opgeslagen onder “Mijn Inhoud”;
 • Alle documenten die vanuit de Bibliotheek beschikbaar waren gesteld onder “Library” en “Institution”;
 • Het uploaden van opdrachten via een Ephorusopdrachten (dit heeft bij ons een hele hoge prioriteit);
 • (voor cursusleiders) Het gebruiken van de module: Group Enrollment;
 • Het gebruiken van de Avans Inschrijftool.

Ondanks het feit dat dit nieuwe systeem te uit en te naar getest is, kan het natuurlijk altijd zo zijn dat er functionaliteiten niet werken zoals ze bedoeld zijn (behalve de uitzonderingen hierboven). Maak dit dan kenbaar via deze link.

Tenslotte,

Houd de pagina’s op Dr. Blackboard goed in de gaten. Deze nieuwe versie bevat een massa aan nieuwe, handige tools en functies die daar beschreven en behandeld zullen worden.

Morgenavond, of zoveel eerder als zinvol is, volgt er via dit communicatiekanaal weer een statusupdate.

Met vriendelijke groeten

Het Blackboard Team

Share