Blackboard migratie update 30 mei 2016

Migratie Info

Update 30 mei 2016, (English version below)

Beste Blackboard gebruiker,

Zoals uit de berichtgeving van de afgelopen weken is gebleken, is team Blackboard samen met de leverancier nog druk aan de slag om alle functionaliteiten in de nieuwe Blackboardomgeving werkend te krijgen en data over te zetten van de oude naar de nieuwe omgeving. Helaas is het noodzakelijk om hierbij technische wijzigingen in het systeem door te voeren. Tijdens het uitvoeren van deze wijzigingen is Blackboard helaas niet beschikbaar voor de gebruikers. Om enerzijds de hinder zoveel als mogelijk te beperken en anderzijds toch redelijke progressie te kunnen maken zullen de technische wijzigingen zoveel als mogelijk worden samengevoegd tot acties waarbij Blackboard maximaal een uur niet beschikbaar is. Tot nader bericht zal dit in principe dagelijks plaatsvinden tussen 22.00 en 23.00 uur (ook in de weekenden).

Team Blackboard

Zodra er de komende dagen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, ontvang je hiervan bericht via Dr. Blackboard en Zuydnet.


 

Dear Blackboard user,

As you noticed from this site in the past few weeks, Team Blackboard is in cooperation with Blackboard putting every effort in getting the software back into shape again, and to restore all the data from the old environment into the new. Unfortunately it is necessary to make same technical alterations to the system. While making these changes, Blackboard will be unavailable to the users. To limit these inconveniences as much as possible ont he one hand, but make as much progress as possible on the other hand, all necessary changes are combined into one serie of actions with a maximum downtime of 1 hour. Until further notice, these actions will take place, daily from 22:00 to 23:00, weekends included.

Team Blackboard

If there are new developments in the next few days, you will receive this info through this site and ZuydNet.

 

 

Share

Blackboard migratie update 26 mei 2016

Migratie Info

Update 26 mei 2016, (English version below)

Beste studenten,

In navolging op ons eerder bericht over Blackboard van dinsdag 24 mei, kunnen wij mededelen dat er een oplossing gekomen is voor de cursussen waarvan we eerder een foutmelding ontvangen hadden. De verwachting is dat deze uiterlijk vandaag aan het einde van de middag weer beschikbaar zijn.

Zoals we eerder hebben aangegeven kun je voor vragen en/of opmerkingen terecht bij je docent. Je docent zal er vervolgens voor zorgen dat deze op de juiste manier afgehandeld worden in samenspraak met collega’s binnen Zuyd.

Het kan zijn dat links – vanuit referenties, moduleboeken en andere publicaties zoals stageverslagen, projectverslagen en afstudeerscripties – naar Blackboard mogelijk niet meer werken, omdat als gevolg van de migratie de permanente links gewijzigd zijn. Naar een oplossing wordt gezocht. Mocht je dringend een verslag nodig hebben dan is het mogelijk de nieuwe link op te vragen via de bibliotheek. Je kunt je hiervoor melden aan de bibliotheekbalie of mailen naar bibliotheek@zuyd.nl.

 

Zodra er de komende dagen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, ontvang je hiervan bericht via Dr. Blackboard en Zuydnet.

College van Bestuur,

 

Karel van Rosmalen

Kitty Kwakman

Olaf van Nugteren


 

Dear Blackboard user,

Earlier we mentioned receiving errors on certain Blackboard courses. This was on Tuesday, may 24th Now, a solution to this has become available. We expect that you can benefit from this solution by the end of the day.

Like we suggested before, you can contact your lecturor if you have any questions regarding this migration. The lecturor will see to it that your questions or remarks are processed in an orderly manner in consultation with his or her co-workers at Zuyd.

As a result of this migration it is possible that permanent links to and from references, module books and othe publications like internship reports, project reports and graduation thesis’ have been altered. We are looking for a solution on this. In the case that you should need a report urgently, it is possible to make a request for a new link through the library. You make this request at the front desk of your library or through mail at bibliotheek@zuyd.nl.

If there are new developments in the next few days, you will receive this info through this site and ZuydNet.

Board of Directors,

Karel van Rosmalen

Kitty Kwakman

Olaf van Nugteren

 

Share

Blackboard migratie update 24 mei 2016

Migratie Info

Update 24 mei 2016, (English version below)

Beste Blackboardgebruiker,

Ook afgelopen weekend is met man en macht gewerkt aan het oplossen van de problemen in Blackboard. Dit hadden wij afgelopen vrijdag aangekondigd. De hoogste prioriteit is hierbij uitgegaan naar, enerzijds, het weer beschikbaar stellen van de cursussen en, anderzijds, het weer mogelijk maken om documenten in te leveren via Ephorus. We zijn blij dat we hierin geslaagd zijn. Inmiddels zijn de laatste tachtig cursussen toegevoegd en ook het inleveren via Ephorus werkt gelukkig weer.

De 83 cursussen waarvan we een foutmelding hebben ontvangen, zijn apart beschikbaar gesteld aan docenten en key-users met als doel deze handmatig in Blackboard in te voeren. Het vullen van de portfolio’s (My content) loopt ook al enige tijd en vordert met het uur. Naar verwachting zal dit voor iedereen eind deze maand afgerond zijn. Voor veel mensen zal deze informatie gelukkig al eerder beschikbaar zijn. Bovendien zijn ook de communities van 2010 en latere jaren weer teruggeplaatst en zijn dus weer beschikbaar.

We hopen dat hiermee de belangrijkste problemen voor de studenten zijn opgelost. Zoals afgelopen vrijdag al duidelijk gesteld is, is het uitgangspunt dat geen enkele student de dupe mag worden van de verstoring. Voor studenten die vertraging hebben opgelopen, zal een passende oplossing gezocht worden in samenspraak met de examencommissie.

Er loopt nog onderzoek naar de vraag hoe een aantal functionaliteiten op Blackboard weer beschikbaar gemaakt moet worden. Het gaat hierbij om de functionaliteit ‘Group enrollment‘ en de tool die aanmeldingen voor excursies e.d. mogelijk maakt. Om deze ‘Group enrollment‘ tool te herstellen, zal Blackboard vanavond 24 mei tussen 18.00 en 20.00 uur uit de lucht zijn. Voor het terugzetten van de aanmeldingstool is op dit moment nog geen datum vastgesteld.

@Studenten: Als je nog vragen of opmerkingen hebt, stel die dan aan je docent. Je docent zal er vervolgens voor zorgen dat deze op de juiste manier afgehandeld worden in samenspraak met collega’s binnen Zuyd. Daarnaast heeft iedere faculteit een contactpersoon aangewezen die meehelpt om problemen verder op te lossen.

@Medewerkers:De studenten zijn geïnformeerd dat zij voor vragen en opmerkingen bij hun docent terecht kunnen. De docent zal deze vervolgens, voor een correcte afhandeling, doorzetten naar de key-user of contactpersoon van de faculteit. Deze contactpersoon is aangewezen door de faculteitsdirecteur. Zie de bijlage voor een overzicht van de diverse contactpersonen.

 

Zodra er de komende dagen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, ontvang je hiervan bericht via Dr. Blackboard en Zuydnet

 

Met vriendelijke groeten

Het Blackboard Team


 

Dear Blackboard user,

Just like last week, this weekend also, various people worked very hard to solve the issues concerning the Blackboard migration. This activity was announced last Friday. The top priority was given to making the courses available again and making it possible again to hand in assignments via Ephorus. We are pleased to announce that we have succeeded in this. Meanwhile, the last eighty courses have been added.

The 83 courses which generated error messages, have been made separately available for teachers as well as key users, with the purpose to enter this material manually in Blackboard. Filling the Portfolios (My Content) has also been running for some time and is making progress by the hour. It is expected that this process will be completed for every single individual by the end of this month. Fortunately, for many people, this information has already been available for some time. Moreover, also the communities from 2010 and onwards have been restored and are available again.

We hope that herewith, the most important issues have been solved for our students. As was clearly stated last Friday, the premise is, that no student should bear the brunt of the disruption. For students who have been experiencing a delay, a solution will be found in consultation with the examination boards.

The question how a number of features for lecturers should be made available again on Blackboard, is still being examined. This concerns the functionality ‘Group enrollment’ and the tool that supports registrations for field trips. To restore this ‘Group enrollment’ tool, Blackboard will be offline this evening, May 24th, between 18:00 and 20:00. At this stage, no date has been set to restore the registration tool.

@Students: If you have any questions or concerns, please inform your lecturer. Your lecturer will then ensure that these are dealt with properly, in consultation with colleagues within Zuyd. In addition, each faculty has appointed a contact person who will help to solve further problems.

@Lecturers: Students have been informed that they can contact their lecturer for questions and comments. The lecturer will then forward this to the key-user or the faculty’s contact person. This contact person has been appointed by the faculty director. See the annex for an overview of the various contact persons.

If we have any new developments in the next few days, we will further inform you through Dr. Blackboard and Zuydnet.

 

Please check this site regularly for updates.

Kind regards

The Blackboard Team

Share

Extra nieuws over de Blackboard migratie

Migratie Info

Update 20 mei 2016, (English version below)

Beste studenten en medewerkers van Zuyd,

Zoals bekend is Blackboard onlangs gemigreerd naar een nieuwe versie. Na invoering van de update bleken bepaalde content en functionaliteiten niet meer beschikbaar te zijn. Het kan zijn dat je hier hinder van hebt ondervonden. Bijvoorbeeld omdat je sommige documenten niet meer kunt inzien, opdrachten niet hebt kunnen inleveren of ontvangen, of tentamens zijn uitgesteld. Dit is uiteraard een vervelende en onwenselijke situatie, die wij zeer betreuren.

Er werken diverse specialisten met man en macht aan het verder aanvullen van Blackboard. We verwachten dat de meest relevante informatie midden komende week weer beschikbaar zal zijn.

Voor studenten die vertraging hebben opgelopen, zal een passende oplossing gezocht worden in samenspraak met de examencommissies. Uitgangspunt hierbij is dat geen enkele student de dupe mag worden van de verstoring.

Tegelijkertijd met Blackboard werd ook Ephorus overgezet. Om dit plagiaatdetectiesysteem te herstellen was Blackboard zaterdag 21 mei tussen 18.00 en 19.00 uur uit de lucht.

Zodra er de komende dagen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, ontvang je hiervan bericht via Dr Blackboard en Zuydnet.

Met vriendelijke groet,

Zuyd Hogeschool


Dear students and employees of Zuyd,

As known, Blackboard was recently migrated to a new version. After introducing the update certain content and functionalities appeared not available anymore. You may have experienced some difficulties. For example, because you could not find documents, assignments could not be handed in nor received, or examinations have been postponed. This is obviously an unpleasant and undesirable situation, which we greatly regret.

Various specialists are working hard on completing Blackboard. We expect that the most relevant information will be available again next week.

For students who have been experiencing a delay, a solution will be found in consultation with the examination boards. The basic principle is that no student should bear the brunt of the disruption.

Simultaneously with Blackboard, Ephorus was transferred as well. To fix this plagiarism detection system, Blackboard was offline on Saturday, May 21st between 18:00 and 19:00 hour.

If we have any new developments in the next few days, you will receive information through Dr. Blackboard and Zuydnet.

Yours faithfully,

Zuyd University of Applied Sciences

Share

Blackboard versie 2015 Q4 gaat live

Migratie Info

Update 14 mei 2016, (English version below)

Beste Blackboardgebruiker,

Zojuist is de migratie van Blackboard voltooid en zijn alle cursussen, die aangemaakt zijn sinds 2010, voor gebruik beschikbaar gesteld.

De aanleiding voor de migratie was (onder andere) een beveiligings-issue. De noodzaak tot migreren kwam echter pas echt in een stroomversnelling toen het uploaden van documenten zoals inleveropdrachten en dergelijke niet meer mogelijk bleek. De firma Blackboard kende het probleem, had een oplossing maar wilde die niet voor onze versie beschikbaar stellen. Migreren bleek de enige stap te zijn om deze functionaliteit weer beschikbaar te kunnen stellen.

Onder tijdsdruk is gestart met de migratie (Blackboard had in eerste instantie niet de juiste medewerkers beschikbaar). De afgelopen twee weken, inclusief 5 en 6 mei, is er continu met ondersteuning van Blackboard zowel op locatie bij Zuyd als via remote assistance gewerkt aan de opbouw van de nieuwe Blackboard omgeving. Regelmatig is daarvan over de voortgang verslag gedaan via twitter (@drbbzuyd) en website (http://dr.blackboard.zuyd.nl). Ook de tegenslagen en beperkingen in de openstelling staan daar beschreven. In de nieuwe omgeving zijn de volgende onderdelen opgenomen en beschikbaar gesteld:

 • Alle cursussen en organisaties die sinds 2010 zijn aangemaakt;
 • Alle gebruikers;
 • Een werkende upload-functie voor documenten;
 • Betere tools voor het monitoren van de studievoortgang;
 • Een werkende item-analyse in toetsen.

Vanwege de tijdsdruk is er ook voor gekozen een aantal zaken (nog) niet mee te laten wegen in de huidige beschikbaarstelling. Zij volgen snel, maar op een later moment. Het zijn:

 • De Building Blocks Ephorus, Group Enrollment en Avans Inschrijftool;
 • De inhoud van “Mijn Inhoud” in het content system. Dit wordt as-we-speak teruggezet, maar dit kan nog enkele dagen duren;
 • De inhoud van de cursus catalogus (dit staat niet vermeld in de mail aan alle gebruiker, verstuurd in het weekend van 14 mei 2016)

Natuurlijk zijn de Blackboard-onderdelen getest. Het kan echter altijd zijn dat Blackboard niet dat doet, wat jij op dat moment verwacht. Meldt dit dan op de vernieuwde Servicedesk site.

Wanneer je Blackboard de eerste keer na de migratie opstart, controleer dan je Persoonlijke Gegevens onder Instellingen. Niet alle zaken zijn mee overgenomen.

Tenslotte bieden we onze excuses aan voor het ongemak. Maar we hopen dat uit alle eerdere berichtgeving duidelijk is geworden dat al het haalbare is gedaan om de overlast qua doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.

Met vriendelijke groeten

Het Blackboard team


Dear Blackboard user,

A few moments ago the migration of Blackboard was completed and all courses that were created from 2010 on have been mad available.

The reason for this migration was (amongst other issues) a security issue. The need to migrate was increased when it turned out that handing in documents, i.e. assignments, was not possible anymore. Blackboard was aware of this problem for some time and had a workaround for it but was not willing to deliver this solution for our version of Blackboard. Migrating was the only action that could be taken to restore the functionality of handing in documents.

The migration was started under pressure of too little time available (at first Blackboard did not have the right employees available for the job). In the past two weeks (and that includes may 5th and may 6th) there has been continuous support by Blackboard on site as well as off site by remote support, to work on the new environment. You have been informed on a regular base on the progress of the migration through twitter (@drbbzuyd) and the support website (http://dr.blackboard.zuyd.nl). Setbacks as well as limitations in availability have been communicated with you through those media. In the new environment it is possible to:

 • use all courses and organizations, created from 2010 on;
 • log in for every user that was able to log in in the old environment;
 • upload documents. To update course material or to hand in assignments;
 • have better ways of monitoring your (their) progress;
 • evaluate item analyses in tests.

Because of the need to have course material available as soon as possible, some functionality of Blackboard is not available at this moment. It will be later, but not in this release. They are:

 • The Building Blocks Ephorus, Group Enrollment and the Avans Enrollmenttool;
 • The content of “My Content” in the content system. It is being restored as-we-speak, but it could take a few more days to have it completely restored;
 • The content of the course catalog (this was omitted from the email send to all users in the weekend of may 14th 2016)

Of course all Blackboard parts have been tested. Then again, there is always the possibility of something not working the way you expect it to be working. If that is the case, please, report this through the Servicedesk web site.

When you start Blackbooard the first time, please check your personal information under settings. Not all of those settings have been copied from the old environment.

Finally we apologize for any inconvenience this migration has caused. Nevertheless we sincerely hope that from previous reports it is obvious that we have given the best effortsto keep the downtime as short as possible.

Kind regards

The Blackboard team

Share