Blackboard migratie update 24 mei 2016

Migratie Info

Update 24 mei 2016, (English version below)

Beste Blackboardgebruiker,

Ook afgelopen weekend is met man en macht gewerkt aan het oplossen van de problemen in Blackboard. Dit hadden wij afgelopen vrijdag aangekondigd. De hoogste prioriteit is hierbij uitgegaan naar, enerzijds, het weer beschikbaar stellen van de cursussen en, anderzijds, het weer mogelijk maken om documenten in te leveren via Ephorus. We zijn blij dat we hierin geslaagd zijn. Inmiddels zijn de laatste tachtig cursussen toegevoegd en ook het inleveren via Ephorus werkt gelukkig weer.

De 83 cursussen waarvan we een foutmelding hebben ontvangen, zijn apart beschikbaar gesteld aan docenten en key-users met als doel deze handmatig in Blackboard in te voeren. Het vullen van de portfolio’s (My content) loopt ook al enige tijd en vordert met het uur. Naar verwachting zal dit voor iedereen eind deze maand afgerond zijn. Voor veel mensen zal deze informatie gelukkig al eerder beschikbaar zijn. Bovendien zijn ook de communities van 2010 en latere jaren weer teruggeplaatst en zijn dus weer beschikbaar.

We hopen dat hiermee de belangrijkste problemen voor de studenten zijn opgelost. Zoals afgelopen vrijdag al duidelijk gesteld is, is het uitgangspunt dat geen enkele student de dupe mag worden van de verstoring. Voor studenten die vertraging hebben opgelopen, zal een passende oplossing gezocht worden in samenspraak met de examencommissie.

Er loopt nog onderzoek naar de vraag hoe een aantal functionaliteiten op Blackboard weer beschikbaar gemaakt moet worden. Het gaat hierbij om de functionaliteit ‘Group enrollment‘ en de tool die aanmeldingen voor excursies e.d. mogelijk maakt. Om deze ‘Group enrollment‘ tool te herstellen, zal Blackboard vanavond 24 mei tussen 18.00 en 20.00 uur uit de lucht zijn. Voor het terugzetten van de aanmeldingstool is op dit moment nog geen datum vastgesteld.

@Studenten: Als je nog vragen of opmerkingen hebt, stel die dan aan je docent. Je docent zal er vervolgens voor zorgen dat deze op de juiste manier afgehandeld worden in samenspraak met collega’s binnen Zuyd. Daarnaast heeft iedere faculteit een contactpersoon aangewezen die meehelpt om problemen verder op te lossen.

@Medewerkers:De studenten zijn geïnformeerd dat zij voor vragen en opmerkingen bij hun docent terecht kunnen. De docent zal deze vervolgens, voor een correcte afhandeling, doorzetten naar de key-user of contactpersoon van de faculteit. Deze contactpersoon is aangewezen door de faculteitsdirecteur. Zie de bijlage voor een overzicht van de diverse contactpersonen.

 

Zodra er de komende dagen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, ontvang je hiervan bericht via Dr. Blackboard en Zuydnet

 

Met vriendelijke groeten

Het Blackboard Team


 

Dear Blackboard user,

Just like last week, this weekend also, various people worked very hard to solve the issues concerning the Blackboard migration. This activity was announced last Friday. The top priority was given to making the courses available again and making it possible again to hand in assignments via Ephorus. We are pleased to announce that we have succeeded in this. Meanwhile, the last eighty courses have been added.

The 83 courses which generated error messages, have been made separately available for teachers as well as key users, with the purpose to enter this material manually in Blackboard. Filling the Portfolios (My Content) has also been running for some time and is making progress by the hour. It is expected that this process will be completed for every single individual by the end of this month. Fortunately, for many people, this information has already been available for some time. Moreover, also the communities from 2010 and onwards have been restored and are available again.

We hope that herewith, the most important issues have been solved for our students. As was clearly stated last Friday, the premise is, that no student should bear the brunt of the disruption. For students who have been experiencing a delay, a solution will be found in consultation with the examination boards.

The question how a number of features for lecturers should be made available again on Blackboard, is still being examined. This concerns the functionality ‘Group enrollment’ and the tool that supports registrations for field trips. To restore this ‘Group enrollment’ tool, Blackboard will be offline this evening, May 24th, between 18:00 and 20:00. At this stage, no date has been set to restore the registration tool.

@Students: If you have any questions or concerns, please inform your lecturer. Your lecturer will then ensure that these are dealt with properly, in consultation with colleagues within Zuyd. In addition, each faculty has appointed a contact person who will help to solve further problems.

@Lecturers: Students have been informed that they can contact their lecturer for questions and comments. The lecturer will then forward this to the key-user or the faculty’s contact person. This contact person has been appointed by the faculty director. See the annex for an overview of the various contact persons.

If we have any new developments in the next few days, we will further inform you through Dr. Blackboard and Zuydnet.

 

Please check this site regularly for updates.

Kind regards

The Blackboard Team

Share