Blackboard versie 2015 Q4 gaat live

Migratie Info

Update 14 mei 2016, (English version below)

Beste Blackboardgebruiker,

Zojuist is de migratie van Blackboard voltooid en zijn alle cursussen, die aangemaakt zijn sinds 2010, voor gebruik beschikbaar gesteld.

De aanleiding voor de migratie was (onder andere) een beveiligings-issue. De noodzaak tot migreren kwam echter pas echt in een stroomversnelling toen het uploaden van documenten zoals inleveropdrachten en dergelijke niet meer mogelijk bleek. De firma Blackboard kende het probleem, had een oplossing maar wilde die niet voor onze versie beschikbaar stellen. Migreren bleek de enige stap te zijn om deze functionaliteit weer beschikbaar te kunnen stellen.

Onder tijdsdruk is gestart met de migratie (Blackboard had in eerste instantie niet de juiste medewerkers beschikbaar). De afgelopen twee weken, inclusief 5 en 6 mei, is er continu met ondersteuning van Blackboard zowel op locatie bij Zuyd als via remote assistance gewerkt aan de opbouw van de nieuwe Blackboard omgeving. Regelmatig is daarvan over de voortgang verslag gedaan via twitter (@drbbzuyd) en website (http://dr.blackboard.zuyd.nl). Ook de tegenslagen en beperkingen in de openstelling staan daar beschreven. In de nieuwe omgeving zijn de volgende onderdelen opgenomen en beschikbaar gesteld:

 • Alle cursussen en organisaties die sinds 2010 zijn aangemaakt;
 • Alle gebruikers;
 • Een werkende upload-functie voor documenten;
 • Betere tools voor het monitoren van de studievoortgang;
 • Een werkende item-analyse in toetsen.

Vanwege de tijdsdruk is er ook voor gekozen een aantal zaken (nog) niet mee te laten wegen in de huidige beschikbaarstelling. Zij volgen snel, maar op een later moment. Het zijn:

 • De Building Blocks Ephorus, Group Enrollment en Avans Inschrijftool;
 • De inhoud van “Mijn Inhoud” in het content system. Dit wordt as-we-speak teruggezet, maar dit kan nog enkele dagen duren;
 • De inhoud van de cursus catalogus (dit staat niet vermeld in de mail aan alle gebruiker, verstuurd in het weekend van 14 mei 2016)

Natuurlijk zijn de Blackboard-onderdelen getest. Het kan echter altijd zijn dat Blackboard niet dat doet, wat jij op dat moment verwacht. Meldt dit dan op de vernieuwde Servicedesk site.

Wanneer je Blackboard de eerste keer na de migratie opstart, controleer dan je Persoonlijke Gegevens onder Instellingen. Niet alle zaken zijn mee overgenomen.

Tenslotte bieden we onze excuses aan voor het ongemak. Maar we hopen dat uit alle eerdere berichtgeving duidelijk is geworden dat al het haalbare is gedaan om de overlast qua doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.

Met vriendelijke groeten

Het Blackboard team


Dear Blackboard user,

A few moments ago the migration of Blackboard was completed and all courses that were created from 2010 on have been mad available.

The reason for this migration was (amongst other issues) a security issue. The need to migrate was increased when it turned out that handing in documents, i.e. assignments, was not possible anymore. Blackboard was aware of this problem for some time and had a workaround for it but was not willing to deliver this solution for our version of Blackboard. Migrating was the only action that could be taken to restore the functionality of handing in documents.

The migration was started under pressure of too little time available (at first Blackboard did not have the right employees available for the job). In the past two weeks (and that includes may 5th and may 6th) there has been continuous support by Blackboard on site as well as off site by remote support, to work on the new environment. You have been informed on a regular base on the progress of the migration through twitter (@drbbzuyd) and the support website (http://dr.blackboard.zuyd.nl). Setbacks as well as limitations in availability have been communicated with you through those media. In the new environment it is possible to:

 • use all courses and organizations, created from 2010 on;
 • log in for every user that was able to log in in the old environment;
 • upload documents. To update course material or to hand in assignments;
 • have better ways of monitoring your (their) progress;
 • evaluate item analyses in tests.

Because of the need to have course material available as soon as possible, some functionality of Blackboard is not available at this moment. It will be later, but not in this release. They are:

 • The Building Blocks Ephorus, Group Enrollment and the Avans Enrollmenttool;
 • The content of “My Content” in the content system. It is being restored as-we-speak, but it could take a few more days to have it completely restored;
 • The content of the course catalog (this was omitted from the email send to all users in the weekend of may 14th 2016)

Of course all Blackboard parts have been tested. Then again, there is always the possibility of something not working the way you expect it to be working. If that is the case, please, report this through the Servicedesk web site.

When you start Blackbooard the first time, please check your personal information under settings. Not all of those settings have been copied from the old environment.

Finally we apologize for any inconvenience this migration has caused. Nevertheless we sincerely hope that from previous reports it is obvious that we have given the best effortsto keep the downtime as short as possible.

Kind regards

The Blackboard team

Share