Blackboard migratie is aanstaande

Een software-technisch issue dwingt ons zo spoedig mogelijk te upgraden naar een meer recentere versie van Blackboard.
[English version below]

Wat is het?

Sinds eind maart 2016 is het lastig of onmogelijk om opdrachten in te leveren in Blackboard. Totdat de migratie naar een nieuwe versie is uitgevoerd zal dat zo blijven. FB ICT vraagt daarvoor begrip en adviseert voorlopig alternatieve inlevermethodes te gebruiken. Ondertussen wordt hard gewerkt aan een migratie naar die nieuwe versie.

Houd contact met Blackboard Key User en bezoek Dr. Blackboard voor de laatste info over dit onderwerp.

Update 20160509
De technische migratie is afgerond. Nu, op maandag 9 mei, wordt de gebruikers data geïmporteerd. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid nog de hele dag duren. Wanneer Blackboard beschikbaar is, wordt elke gebruiker daarover geïnformeerd.
Update 20160504
Over enkele momenten wordt Blackboard herstart. Hierdoor wordt het mogelijk een copie te maken van de huidige omgeving.
Update 20160502
Kopie van internet mail aan
Aan alle studenten, docenten en medewerkers,
Zoals eerder gecommuniceerd, is vanaf morgen (2 mei) Blackboard alleen nog maar in lees-modus beschikbaar.
Het systeem is wel nog beschikbaar, maar wijzigingen worden niet meer opgeslagen.
Volg @drbbzuyd of bekijk http://dr.blackboard.zuyd.nl voor de laatste info over dit onderwerp.
Update 20160420
BB Mededeling: Het functionele issue met betrekking tot het niet kunnen uploaden van bestanden binnen de huidige Blackboardomgeving kan door de leverancier niet worden opgelost in de huidige Blackboard versie. De kortste route voor het oplossen van dit issue is het inrichten van een nieuwe Blackboardomgeving op basis van de laatste release. Deze actie zal op zo kort mogelijke termijn met ondersteuning van de leverancier worden uitgevoerd. Naar verwachting (inschatting van de leverancier) zal deze nieuwe versie binnen Zuyd operationeel zijn op 6 mei. Tot die tijd blijft de huidige Blackboard versie operationeel.
Eerder: De leverancier heeft aangegeven wanneer de migratie plaats kan vinden en onder welke voorwaarden. De opdracht wordt zsm verstrekt. Op 25 april 2016 worden alle Key Users middels een Video Conference bijgepraat en worden tips en truuks uitgewisseld.

 

Beperkingen

De migratie lost op dat:

  1. docent: In het Grade Center inleveropdrachten beoordeeld kunnen worden (Java error);
  2. student: Er verschijnt geen melding meer dat er geen schijfruimte is om opdrachten in te leveren.

What is it?

Starting March 31st 2016, it is difficult, if not impossible, to hand in assignments in Blackboard. This will not change until a migration to a newer version has been carried out. FB ICT asks for your understanding and advises you to use alternative methodes to hand in the assignments. Meanwhile, preparations are being made to install a new version of Blackboard.

Keep yourself informed through your Blackboard Key User and visit Dr. Blackboard to receive the most recent info on this subject.

Update 20160509
Technically, the migration is completed. Today, monday may 9th, user data is being imported. This will probably last for the rest of the day. Ech user will be informed when Blackboard is available again.
Update 20160504
In a few moments Blackboard will be restarted. This is necessary to make copies of the current environment.
Update 20160502
Copy from mail to<br.
To all students and staff,
As we informed you before, as of tomorrow (May 2nd) Blackboard will still be available, but in read-only mode only.
The system can be accessed, but changes you make will not be recorded.
Follow @drbbzuyd or visit http://dr.blackboard.zuyd.nl to receive the youngest info on this subject.
Update 20160420
BB announcement: The functional issue: unable to upload documents in Blackboard cannot be solved (by Blackboard) in the current version of Blackboard. The shortest route to a working environment is to install a clean version of the most recent version of Blackboard. Supported by Blackboard, this software migration willl take place as soon as possible. It is to be expected that this new version of Blackboard will be up and running on may 6th. Until that moment the current version will still be available.
Previously: Blackboard has indicated when technicians are available to carry out the migration and wich conditions are involved. As soon as possible, Zuyd will agree to start the migration. On april 25th 2016 all Key Users will gather in a Video Conference. In that meeting they will be informed on the ins and outs of the issue at hand.

Limitations

The migration solves:

  1. Instructor: Assignments can be reviewed in the Grade Center (Java error);
  2. Student: No longer an Out of Disk space message appears when handing in an assignment.
Share